نشانی:

رشت، میدان دفاع مقدس، خیابان ضیابری، کوچه ماسالی ۲

مرکز اموزش علمی کاربردی مجتمع سرزمین میرزای جنگلی


تلفن تماس:

۳۳۲۲۵۵۴۰و۳۳۲۵۵۳۹ دورنگار ۳۳۲۵۵۳۹

 

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png