اعضای تیم شرکت کننده در استارت آپ اپتیک و صنایع وابسته
نام و نام خانوادگی
Invalid Input
مدرک تحصیلی
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی
Invalid Input
زمینه تخصصی
Invalid Input
تلفن تماس
Invalid Input


نام و نام خانوادگی
Invalid Input
مدرک تحصیلی
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی
Invalid Input
زمینه تخصصی
Invalid Input
تلفن تماس
Invalid Input


نام و نام خانوادگی
Invalid Input
مدرک تحصیلی
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی
Invalid Input
زمینه تخصصی
Invalid Input
تلفن تماس
Invalid Input


نام و نام خانوادگی
Invalid Input
مدرک تحصیلی
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی
Invalid Input
زمینه تخصصی
Invalid Input
تلفن تماس
Invalid Input


نام و نام خانوادگی
Invalid Input
مدرک تحصیلی
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی
Invalid Input
زمینه تخصصی
Invalid Input
تلفن تماس
Invalid Input
   
2-عنوان طرح و ایده فناورانه پیشنهادی:حداکثر دو سطر
ورودی نامعتبر
بیان مختصر مسئله مطرح شده از دیدگاه شما
ورودی نامعتبر
تشریح چگونگی حل مسئله توسط شما به همراه تصاویر
ورودی نامعتبر
) جهت حفظ محرمانگی و احترام به حقوق مالکیت فکری شما ، در این مرحله نیازی به ذکر جزئیات فنی نیست ولی لطفا توضیحات، ناظر بر جنبه های نوآورانه طرح باشد (
مرحله بلوغ فناوری مورد بحث ) طرح شما درحال حاضر در چه فازی می باشد ؟
ورودی نامعتبر
زمان بندی مراحل انجام پروژه بصورت جدولی
مدت زمان طراحی اولیه
Invalid Input
مدت زمان تولید نمونه اولیه
Invalid Input
مدت زمان آزمایشات فنی انجام شده
Invalid Input
مدت زمان برای توسعه محصول
Invalid Input
   
برآورد هزینه های لازم
با توجه به طرح پیشنهادی جدول هزینه های پیاده سازی طرح واجرا راتخمین بزنید
ردیف1
ورودی نامعتبر
نام ماده/قطعه - مقدار/تعداد مورد نیاز - ارزش واحد - هزینه (ریال)
ردیف2
ورودی نامعتبر
نام ماده/قطعه - مقدار/تعداد مورد نیاز - ارزش واحد - هزینه (ریال)
ردیف3
ورودی نامعتبر
نام ماده/قطعه - مقدار/تعداد مورد نیاز - ارزش واحد - هزینه (ریال)
ردیف4
ورودی نامعتبر
نام ماده/قطعه - مقدار/تعداد مورد نیاز - ارزش واحد - هزینه (ریال)
ردیف5
ورودی نامعتبر
نام ماده/قطعه - مقدار/تعداد مورد نیاز - ارزش واحد - هزینه (ریال)
برای توسعه فناوری خود چه امکانات یا حمایتهایی نیاز دارید؟
ورودی نامعتبر
اولویت بندی نحوه همکاری باشرکتهای متقاضی فعالیت مشترک
ورودی نامعتبر
نام ونام خانوادگی نماینده تیم
Invalid Input
تصویر امنیتی (*) تصویر امنیتی
ورودی نامعتبر

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png